maandag 31 oktober 2011

Niets nieuws - Nothing New

Na de afgelopen week op de Handwerkbeurs gestaan te hebben, volgde ik het onderstaande gesprek tussen 2 klanten en een verkoopster:

Last week at a show in Holland I heard the following conversation between 2 customers and one salesperson

Klant 1: Er is weer niets nieuws dit jaar
Verkoper: Jawel, er zijn nieuwe patronen van The Drawn Thread, o.a. een kerstkrans, een halloween patroon etc.
Klant 1: Maar het lijkt allemaal zoveel op wat we al gezien hebben. Het woord Halloween met verschillende zaken er om heen, dat heb ik al in het verleden gezien van o.a.Shepherds Bush, Marie Suarez etc.
Verkoper: Ja maar deze zijn echt anders
Klant 1: Dat patroontje is wel leuk, zo op de achterkant.Een leuk huisje, boom en een tekst
Klant 2: Maar die heb je ook al van Little House Needleworks
Klant 1: Kijk nou eens. Om dat voorbeeld te maken moet je "12" patronen kopen
Klant 2: Ze hebben zeker niet gehoord van de recessie. We hebben hier geen geld meer voor. Je kunt beter patronen downloaden van het internet,is het ook nog gratis.


Customer 1: There is nothing new this year
Salesperson: But there is, there are new charts from a.o. The Drawn Thread, a christmas wreath, halloween design a.s.o..
Customer 1:But they all look at what we have seen before. The word Halloween with different items around it, I have seen that in the past from Shepherds Bush, Marie Suarez a.s.o.
Salesperson: Yes but these are really different!!
Customer 1: That chart looks nice, that one on the back, a nice house a tree and a text
Customer 2: But you also have those charts from Little House Needleworks
Customer 1: Look at this!! You have to buy 12 charts to make this example.
Customer 2: They probably have not heard that we have a recession at the moment. We don't have money for this. It is better to download free charts from the internet.""Al met al een hele trieste situatie. Want wie heeft nu het idee gekregen van bepaalde ontwerpen? En wie maakt nu eens echt iets origineels? Vaak komt het voor dat er een bepaalde trend is en dat meer dan 1 ontwerpster in die stijl of vorm iets gaat maken.Denk bijvoorbeeld aan de biscornu. Eerst waren ze er niet, nu heeft vrijwel elke ontwerpster wel een biscornu. Om nog maar niet te spreken over de verschillende Quaker patronen.

A very sad situation. Who started the idea of certain designs? And who makes something really original? Often there is a certain trend and more then one designer made something in this style or form. Think about biscornu's. At first there was not one, now nearly every designer has a biscornu. And I don't even want to talk about all the quaker designs.

Dit wil niet zeggen dat het originele idee exclusief is voor die ontwerpster die als eerste hiermee begon. En dat zij het alleenrecht heeft om dit te maken. De vraag is dan maar wie als eerste begon. Natuurlijk mogen hele patronen niet worden overgenomen, maar als anderen iets in een bepaalde stijl maken, mag dat natuurlijk wel. Zolang maar niet alles letterlijk wordt overgenomen.. Om dan anderen van diefstal te beschuldigen gaat in mijn ogen wel erg ver. Dit is helaas gebeurd en dat is wel heel triest. Dit zegt mij meer over de onzekerheid en de angst voor verlies in verkopen van die ontwerpster.

This does not mean that the original idea is exclusive for the designer who started this. And that she has the exclusivity to make this. (And besides it is the question who started first). Of course whole charts may not be copied, but as some people make something in a specific style, that is allowed. As long as not everything has been taken completely. To accuse someone from stealing is a bit too much. Unfortunately this has happened and that is very sad. It does say more about the insecurity and fear for loss of sales of that designer


Ook is het natuurlijk triest dat diverse winkels moeten sluiten,o.a. door het "gratis" op internet plaatsen van patronen. Ik bedoel daar niet mee de copyright infringement want dat is op zich wel diefstal, maar de vele SAL's. Gratis patronen voor iedereen die maar mee doet.

Also it is very sad that several shops have to close, a.o. by all the "free" charts on the internet. I don't mean by that the copyright infringement, because that is clearly robbery, but I mean all the "SAL'S. Free charts for everyone who is willing to join , think about the Romantique Sampler SAL.

Jullie begrijpen dat ik mijn plezier weer aardig ben kwijtgeraakt. Hopelijk komt het toch nog in orde de komende tijd.

You will all understand that I am loosing my fun again. Let's hope it will return the next couple of weeks

vrijdag 21 oktober 2011

EINDELIJK - AT LAST

Eigenlijk moet ik me diep schamen, ik heb al bijna een jaar niet meer geblogged. Er zijn natuurlijk redenen voor maar daar zal ik niet te veel op in gaan. Na vorig jaar verloor ik enigszins het plezier in deze hobby (en dan vooral in de hobby branche).
Actually I should be very ashamed, as I have not blogged for nearly one year. Of course there are reasons for this, but I won't go into too much details. Last year I lost nearly all my pleasure in this hobby (and especiallly in the creative branche)


Waardoor verlies je het plezier in je hobby/werk?
Wel is het zo dat je plezier in wat je doet vaak toch minder wordt als de mensen met wie je omgaat zich heel anders gaan gedragen dan voorheen. Afspraken worden niet nagekomen, en vaak krijg je onterechte verwijten etc.
Natuurlijk speelt ook voor velen de economische recessie een rol. Er zijn nu eenmaal ontwerpers die moeten leven van hun werk en dat wordt wel moeilijker.

Why do you loose your pleasure in your hobby/work? Quite often the pleasure you have will be less, when people you work with are behaving different then in the past. Commitments are not followed up, and often you get very unfriendly reproaches.
Of course at the moment the current economic recession also plays a role. There are designers who have to live from their work and that is getting more and more difficult.


Het internet heeft natuurlijk zijn voordelen. Mensen die je vroeger niet kenden als ontwerpster, kennen je nu wel. En je kunt over de hele wereld patronen kopen.
Het internet heeft ook zijn nadelen. Er wordt erg veel illegaal gekopieerd en op het internet gezet. De strijd hiertegen is door een aantal ontwerpsters gezamenlijk opgepakt. We proberen degenen die illegaal bezig zijn te wijzen op de gevolgen voor de hele creatieve branche. Veel ontwerpsters kunnen niet meer rondkomen en zijn gedwongen ander werk te zoeken of helemaal te stoppen met ontwerpen. Ook zijn er een groot aantal winkeliers gestopt omdat ze niet meer verkochten, want de mensen hadden de patronen al illegaal gedownload. Zo wordt dus door internet ook een hele business kapot gemaakt.

The internet has naturally also his advantages. People who did not know you as a designer, do know you now. And it is possible to buy charts all over the world. Internet has also its disadvantages. There are a lot of copyright infringements on the internet. The battle agains this has been picked up by a number of designers and also by the TNNA. We try to point out the consequences for the whole creative branch to those who upload illegal copies, A number of designers can't manage anymore and are forced to find another job besides designing or quit at all with designing. Also a number of shopowners had to stop with their business, as they were not able to sell those charts which are illegally downloaded from the internet. This way a whole industry has been spoiled by the internet.


Gelukkig zijn er ook positieve zaken te melden. Afgelopen mei was ik in de USA en bezocht daar een geweldige winkel: Attic Needleworks in Mesa Arizona. Ook een beurs in Duitsland, Osnabruck, was heel positief. Een ander positief feit was dat we uitgenodigd waren in Italie om bij Casa Cenina een workshop te geven.

Fortunately there are also some positive issues. Last May I was in the USA on holiday and visited Attic Needleworks in Mesa Arizona. Also a show in Germany, Osnabruck was very positive. And another positive fact was that we were invited to give a workshop in Italy by Casa Cenina


De laatste positieve punten hebben toch weer enigszins mijn plezier terug laten komen. Wel zal er e.e.a. veranderen volgend jaar, wil ik het plezier niet weer verliezen. Ik richt me nu weer op dat wat me plezier geeft het ontwerpen, zoals o.a. van doosjes. Verder ben ik bezig met het reproduceren van een antieke merklap uit 1859. Ontzettend leuk om te doen!!! En ik zal meer gaan bloggen. Dus wordt vervolgd........

These last positive facts have given me back at least some of my pleasure. I do know that next year a few things will have to change, if I don't want to loose my pleasure in what I am doing. At the moment I do what gives me the most fun, being designing, a.o. from boxes with sampler motifs. And I am busy reproducing an antique sampler from 1859, which is an enormous lot of fun to do. And I will blog more. So to be continued......