maandag 31 oktober 2011

Niets nieuws - Nothing New

Na de afgelopen week op de Handwerkbeurs gestaan te hebben, volgde ik het onderstaande gesprek tussen 2 klanten en een verkoopster:

Last week at a show in Holland I heard the following conversation between 2 customers and one salesperson

Klant 1: Er is weer niets nieuws dit jaar
Verkoper: Jawel, er zijn nieuwe patronen van The Drawn Thread, o.a. een kerstkrans, een halloween patroon etc.
Klant 1: Maar het lijkt allemaal zoveel op wat we al gezien hebben. Het woord Halloween met verschillende zaken er om heen, dat heb ik al in het verleden gezien van o.a.Shepherds Bush, Marie Suarez etc.
Verkoper: Ja maar deze zijn echt anders
Klant 1: Dat patroontje is wel leuk, zo op de achterkant.Een leuk huisje, boom en een tekst
Klant 2: Maar die heb je ook al van Little House Needleworks
Klant 1: Kijk nou eens. Om dat voorbeeld te maken moet je "12" patronen kopen
Klant 2: Ze hebben zeker niet gehoord van de recessie. We hebben hier geen geld meer voor. Je kunt beter patronen downloaden van het internet,is het ook nog gratis.


Customer 1: There is nothing new this year
Salesperson: But there is, there are new charts from a.o. The Drawn Thread, a christmas wreath, halloween design a.s.o..
Customer 1:But they all look at what we have seen before. The word Halloween with different items around it, I have seen that in the past from Shepherds Bush, Marie Suarez a.s.o.
Salesperson: Yes but these are really different!!
Customer 1: That chart looks nice, that one on the back, a nice house a tree and a text
Customer 2: But you also have those charts from Little House Needleworks
Customer 1: Look at this!! You have to buy 12 charts to make this example.
Customer 2: They probably have not heard that we have a recession at the moment. We don't have money for this. It is better to download free charts from the internet.""Al met al een hele trieste situatie. Want wie heeft nu het idee gekregen van bepaalde ontwerpen? En wie maakt nu eens echt iets origineels? Vaak komt het voor dat er een bepaalde trend is en dat meer dan 1 ontwerpster in die stijl of vorm iets gaat maken.Denk bijvoorbeeld aan de biscornu. Eerst waren ze er niet, nu heeft vrijwel elke ontwerpster wel een biscornu. Om nog maar niet te spreken over de verschillende Quaker patronen.

A very sad situation. Who started the idea of certain designs? And who makes something really original? Often there is a certain trend and more then one designer made something in this style or form. Think about biscornu's. At first there was not one, now nearly every designer has a biscornu. And I don't even want to talk about all the quaker designs.

Dit wil niet zeggen dat het originele idee exclusief is voor die ontwerpster die als eerste hiermee begon. En dat zij het alleenrecht heeft om dit te maken. De vraag is dan maar wie als eerste begon. Natuurlijk mogen hele patronen niet worden overgenomen, maar als anderen iets in een bepaalde stijl maken, mag dat natuurlijk wel. Zolang maar niet alles letterlijk wordt overgenomen.. Om dan anderen van diefstal te beschuldigen gaat in mijn ogen wel erg ver. Dit is helaas gebeurd en dat is wel heel triest. Dit zegt mij meer over de onzekerheid en de angst voor verlies in verkopen van die ontwerpster.

This does not mean that the original idea is exclusive for the designer who started this. And that she has the exclusivity to make this. (And besides it is the question who started first). Of course whole charts may not be copied, but as some people make something in a specific style, that is allowed. As long as not everything has been taken completely. To accuse someone from stealing is a bit too much. Unfortunately this has happened and that is very sad. It does say more about the insecurity and fear for loss of sales of that designer


Ook is het natuurlijk triest dat diverse winkels moeten sluiten,o.a. door het "gratis" op internet plaatsen van patronen. Ik bedoel daar niet mee de copyright infringement want dat is op zich wel diefstal, maar de vele SAL's. Gratis patronen voor iedereen die maar mee doet.

Also it is very sad that several shops have to close, a.o. by all the "free" charts on the internet. I don't mean by that the copyright infringement, because that is clearly robbery, but I mean all the "SAL'S. Free charts for everyone who is willing to join , think about the Romantique Sampler SAL.

Jullie begrijpen dat ik mijn plezier weer aardig ben kwijtgeraakt. Hopelijk komt het toch nog in orde de komende tijd.

You will all understand that I am loosing my fun again. Let's hope it will return the next couple of weeks

Geen opmerkingen: